top of page

Privacy policy van het Geluksnest

Voorwoord

Deze Privacy policy gaat uit van:

 

Flowcreator BV - bedrijfstak Het Geluksnest

Iepersestraat 433

8800 Roeselare

Ondernemingsnummer 0770.489.014

BTW-nummer 0770.489.014

RPR Gent (afdeling Kortrijk)

Hierna genoemd ‘Het Geluksnest’

 

Website: www.hetgeluksnest.be (hierna de ‘Website’)

Tel: +32496/269121

E-mailadres : welkom@hetgeluksnest.be

Bankgegevens: BE24 7330 6014 0838 BIC . KREDBEBB

Deze privacy policy gaat uit van Het Geluksnest in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.hetgeluksnest.be, alsook op de verwerking van de gegevens van haar klanten tijdens coachsessies.

Het Geluksnest zal uw persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Het Geluksnest verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Het Geluksnest wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;

 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;

 • hoe ze worden beschermd;

 • met wie ze worden gedeeld;

 • of uw persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd; en

 • hoe lang ze worden bewaard.

 

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens.

 

Het Geluksnest kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Het Geluksnest zal de laatste versie van de privacy policy op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal Het Geluksnest u contacteren.

Deze privacy policy werd voor het laatst op 17 juni 2023 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt Het Geluksnest?

Het Geluksnest beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.  

Het Geluksnest verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Generieke gegevens zoals voornaam en naam, geslacht, telefoonnummer, functie, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer;

 • Financiële gegevens zoals bankgegevens;

 • Login gegevens voor online tools;

 • Andere persoonsgegevens die u vrijwillig aan Het Geluksnest zou meegeven zoals:

  • Leeftijd, samenstelling gezin/familie/vrienden, professionele activiteit, informatie omtrent eventuele ziekte zoals vb. burn-out en gebruik van medicatie;

  • Invullen van vragenlijsten van Het Geluksnest zodat zij:

   • een impressie/beeld krijgt omtrent situatie van de cliënt vb. burn-out, en

   • de evolutie van de cliënt kan evolueren.

 

De cliënt heeft zijn uitdrukkelijke toestemming gegeven opdat Het Geluksnest de bijzondere categorie van persoonsgegevens die de cliënt uit vrije wil aan Het Geluksnest zou communiceren verwerkt teneinde correcte en aan de cliënt aangepaste coachsessies te verstrekken.  

Wanneer u op de www.hetgeluksnest.be website surft, kan eveneens uw IP-adres en gedragsdata gevangen worden o.a. via cookies.

In dit kader verwijst Het Geluksnest eveneens naar haar Cookie Policy dewelke u via deze link kunt raadplegen.

U kunt het Geluksnest uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via e-mail, via haar sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld Facebook Messenger, Instagram), door het surfen op de website www.hetgeluksnest.be, dan wel op andere wijze. Het Geluksnest kan uw gegevens ook via derde partijen ontvangen hebben bv. na een doorverwijzing of via openbare bronnen zoals de KBO bekomen hebben.

Vergeet het Geluksnest niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor het Geluksnest relevant is. Het Geluksnest streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens accuraat te houden.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat het Geluksnest de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

 

Waarvoor gebruikt het Geluksnest uw persoonsgegevens?

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de klantenovereenkomst

Het Geluksnest gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u haar diensten te kunnen aanbieden. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen u en Het Geluksnest te kunnen uitvoeren.

Bv. Het Geluksnest verwerkt uw voornaam, naam, telefoon- en gsm-nummer en e-mailadres om met u te communiceren over de toegewezen taken, om offertes en facturen te sturen. Via uw telefoonnummer kunnen we ook telefonisch communiceren. Van contactpersonen binnen een firma zullen we doorgaans geen persoonlijk thuisadres verwerken, maar uiteraard wel van ondernemingen die hun maatschappelijke zetel thuis hebben ingeschreven.

 

Optimalisatie van de diensten en degelijk klantenbeheer

Verder kan Het Geluksnest uw persoonsgegevens gebruiken om haar diensten te optimaliseren en voor degelijk klantenbeheer. Dit op basis van de gerechtvaardigde belangen van Het Geluksnest.

Bv. Wij houden een lijst van onze klanten bij in ons CRM-systeem.

Bv. Uit de analyse van cookies kunnen wij afleiden welke pagina’s van de website het meest gelezen worden.

Promotie

Wanneer u klant bent van Het Geluksnest, kan uw e-mailadres, voornaam, naam, telefoon- en gsm-nummer en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten aan u te promoten en u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van Het Geluksnest.

Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief of promo zonder dat u klant bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw voornaam, naam en e-mailadres gevraagd worden.

In geval de promo gebaseerd is op toestemming, kunt u Het Geluksnest op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen.

Ook wanneer wij u anderszins zouden contacteren op basis van ons gerechtvaardigd belang, kunt u ons steeds laten weten niet geïnteresseerd te zijn en zodoende uw recht van bezwaar uitoefenen.

Statistieken en beveiliging

Verder zal de website ook statistieken over het surfgedrag van de bezoekers verzamelen. Ook zal de website cookies bevatten. Daarbij kan uw IP-adres gevangen worden. Deze verwerking van de op die manier verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang voor wat de veiligheid en goede werking van onze website betreft. Behoudens voor wat betreft de noodzakelijke cookies, vragen wij altijd uw toestemming.

 

Wettelijke verplichtingen en vrijwaring van rechten

Daarnaast gebruikt Het Geluksnest uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren op basis van haar gerechtvaardigd belang (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen, facturen moeten voor 7 jaar bewaard worden).

Wanneer Het Geluksnest uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig.

Het Geluksnest doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen.

Welke beschermingsmaatregelen heeft Het Geluksnest doorgevoerd?

Het Geluksnest heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Het Geluksnest streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.

Het Geluksnest’s website kan links, plug-ins naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke.

Met wie deelt Het Geluksnest uw persoonsgegevens?

Het Geluksnest deelt uw gegevens enkel met externe dienstverleners die Het Geluksnest bijstaan in de uitvoering van de diensten. Te denken valt aan haar IT-providers, accountant en onderaannemers.

Deze externe dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de privacy wetgeving en Het Geluksnest maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden.

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. Het Geluksnest zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan.

Gaan uw persoonsgegevens naar het buitenland?

Het Geluksnest kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EEA, zal Het Geluksnest de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Het is mogelijk dat het derde land reeds als adequaat werd beschouwd door de Europese Commissie. Verder gebeurt de doorgifte veelal op basis van de standard contractual clauses zoals goedgekeurd door de Europese Commissie en eerder uitzonderlijk op basis van de corporate binding rules.

Hoe lang bewaart Het Geluksnest uw persoonsgegevens?

Het Geluksnest zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. In principe worden uw klantengegevens bewaard tot één jaar na de beëindiging van de klantenrelatie.

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden uw voornaam, naam, geslacht, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft wanneer u geen klant bent.

Verder bewaart Het Geluksnest de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. Het Geluksnest zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. Het Geluksnest houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen (10 jaar voor contractuele aansprakelijkheid, bij rechtsvordering: tot einde van de procedure).

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten:

1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Het Geluksnest stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

2. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking van toestemming

Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of vragen om een (een bepaald) gebruik of verwerking te beperken (bijvoorbeeld wanneer Het Geluksnest de juistheid van uw persoonsgegevens dient te controleren) of uw toestemming intrekken (indien van toepassing).

3.Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en Het Geluksnest dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen bv. in het kader van direct marketing.

 

4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

5. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is in principe het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar Het Geluksnest haar vestigingsadres heeft indien dit is toegestaan overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met Flowcreator via welkom@hetgeluksnest.be. Dank een bewijs van uw identiteit toe te voegen.

Het Geluksnest zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laat Het Geluksnest u hier binnen 1 maand de reden weten. Het al dan niet kunnen uitoefenen van uw rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

bottom of page