top of page

Algemene voorwaarden het Geluksnest

Artikel 1. Ondernemingsgegevens

Deze algemene voorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) gaan uit van:

 

Flowcreator BV - bedrijfstak Het Geluksnest

Iepersestraat 433

8800 Roeselare

Ondernemingsnummer 0770.489.014

BTW-nummer 0770.489.014

RPR Gent (afdeling Kortrijk)

Hierna genoemd ‘Het Geluksnest’

 

Website: www.hetgeluksnest.be (hierna de ‘Website’)

Tel: +32496/269121

E-mailadres : welkom@hetgeluksnest.be

Bankgegevens: BE24 7330 6014 0838 BIC . KREDBEBB

 

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de (digitale) diensten waarop via de website kan worden ingeschreven.

Onderhavige Voorwaarden kunnen vooreerst een onderscheid maken naargelang de soort inschrijving geboekt door de cliënt (hierna de ‘Cliënt’). Op diensten kan bovendien zowel ingeschreven worden door ondernemingen (B2B) als door consumenten (B2C). Deze Voorwaarden kunnen aldus ook een onderscheid maken naargelang de kwalificatie van de Cliënt.

Het Geluksnest zal deze Voorwaarden steeds kenbaar maken en vragen deze te aanvaarden. Het is aan de Cliënt om deze zorgvuldig door te nemen alvorens deze te aanvaarden teneinde latere discussies te vermijden. Deze Voorwaarden zullen bij de orderbevestiging worden gevoegd in een formaat dat kan worden opgeslagen of afgedrukt.

Van één of meer bepalingen in deze Voorwaarden of andere voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen Het Geluksnest en de Cliënt. De overige bepalingen van deze Voorwaarden dan wel de andere voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

In ieder geval worden de algemene leveranciersvoorwaarden van de Cliënten steeds uitgesloten.

Het Geluksnest behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, dan wel andere voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. Het is aldus aangewezen deze Voorwaarden en de eventuele andere voorwaarden bij iedere nieuwe inschrijving goed door te nemen.

Deze Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op: 13 juni 2023.

De Cliënt gaat er expliciet mee akkoord dat voor het inschrijvingsproces en deze Voorwaarden Nederlands gebruikt wordt. De Cliënt zal de toepassing van de voorwaarden niet kunnen betwisten omdat deze niet in diens moedertaal of enige andere taal waren. 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Iedere inschrijving is bindend. De overeenkomst tussen de Cliënt en Het Geluksnest wordt gesloten op moment dat Het Geluksnest de goede ontvangst van de inschrijving bevestigt door middel van een automatische bevestigingse-mail.

Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen van de inschrijving zijn eveneens pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door Het Geluksnest.

Het Geluksnest kan een inschrijving die onvolledig of onjuist is, opschorten of annuleren of een bestelling opschorten of annuleren wanneer vorige inschrijvingen niet of onvolledig betaald werden.

Artikel 4. Levering van diensten en online cursussen

Aanbod

Het Geluksnest probeert ervoor te zorgen dat de Cliënt een duidelijk beeld heeft van de diensten en online cursussen die zij aanbiedt.

Het Geluksnest streeft er tevens naar om de informatie op de Website en anderzijds volledig, juist en up to date te houden. De beschrijvingen kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, door Het Geluksnest worden gewijzigd. Enkel de gedurende de eigenlijke inschrijvingsprocedure bevestigde kenmerken en gegevens zijn verbindend. Het Geluksnest kan op elk moment inschrijvingen annuleren als de informatie of prijs op het moment van de inschrijving kennelijk onjuist was.

Deelnemers

Het Geluksnest behoudt zich het recht voor een maximaal aantal deelnemers te gaan bepalen voor een bepaalde workshops of online cursussen of om deze pas te laten doorgaan wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Mocht bovenstaande een impact hebben op de inschrijving en de inschrijving hierdoor aldus geannuleerd of verplaatst moet worden, zal de Cliënt hiervan uiteraard op de hoogte worden gebracht. Het is mogelijk dat in sommige gevallen een reservelijst wordt aangelegd waarvan de details in voorkomend geval aan de Cliënt zullen worden medegedeeld.

Zelfstandig dienstverlener

Het Geluksnest verbindt er zich toe haar handelingen naar beste vermogen en met de vereiste zorg uit te voeren. Als zelfstandig dienstverlener is Het Geluksnest volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten.

Informatieplicht van de deelnemers

Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen verwacht Het Geluksnest van de Cliënt een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek. Het Geluksnest kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de Cliënt de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte of onvolledige of te laat bezorgde informatie van de Cliënt.

Discretie

Alle gegevens zullen met de grootst mogelijke discretie en respect worden behandeld. In geval van groepstrajecten verwachten wij hetzelfde van de deelnemers: geheimhouding van gevoelige thema’s die besproken worden in groep, elkaar behandelen met respect. Het Geluksnest behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten en zodus de overeenkomst te beëindigen.

Inhoud van gesprekken en vragenlijsten worden uitsluitend gedeeld na uitdrukkelijke goedkeuring van de Cliënt. Het Geluksnest zal dit enkel voorstellen wanneer zij van mening is dat dit de Cliënt vooruit kan helpen.

Algemene informatie

De informatie die Het Geluksnest aanreikt in de online cursus met betrekking tot het aangegeven onderwerp is algemeen en geenszins afgestemd op de specifieke situatie van de Cliënt, tenzij anders aangegeven in de productbeschrijving.

Artikel 5. Herroeping, annulatie en onmiddellijke beëindiging

Herroepingsrecht voor Cliënten-consumenten

Wanneer de overeenkomst tussen Het Geluksnest en de Cliënt een overeenkomst op afstand met een Cliënt betreft, zijnde een overeenkomst die tussen de ondernemer en de Cliënt wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand of buiten de verkoopsruimte wordt afgesloten, heeft de Cliënt het recht om de bestelling zonder boete of zonder opgave van redenen (hoewel Het Geluksnest steeds feedback dienaangaande apprecieert) te herroepen.

De Cliënt beschikt alsdan over een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop:

  1° voor dienstenovereenkomsten, de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;

  2° voor verkoopovereenkomsten, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt of:

  a) indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;

  b) indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

  c) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.

Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de Cliënt Het Geluksnest op de hoogte van zijn of haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de Cliënt gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping via deze link, het formulier invullen onderaan deze pagina of een andere ondubbelzinnige verklaring afleveren op de adressen hierboven vermeld of via e-mail welkom@hetgeluksnest.be of anderzijds waarin hij of zij verklaart de overeenkomst te herroepen.

De Cliënt kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

1° overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen en, ingeval de overeenkomst voor de Cliënt een betalingsverplichting inhoudt, wanneer:

   a) de Cliënt vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd met de aanvang van de uitvoering tijdens de herroepingstermijn;

   b) de Cliënt heeft erkend dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest, en

   c) de onderneming bevestiging van de gesloten overeenkomst heeft verstrekt overeenkomstig artikel VI.46, § 7 of 65, §2 WER;

2° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Cliënt, en op voorwaarde dat de Cliënt heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Het Geluksnest de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Indien Het Geluksnest de uitoefening van het herroepingsrecht weigert, zal de Cliënt daar schriftelijk van op de hoogte gebracht worden.

Annulatie (wanneer het herroepingsrecht niet (meer) speelt

Individuele 1/1 sessie

De Cliënt is gerechtigd te annuleren tot 48u voor de gemaakte afspraak. Daarna blijft het totaalbedrag behouden, tenzij de Cliënt zijn of haar ziekte kan aantonen met doktersbewijs.  De Cliënt kan dan deelnemen op een ander moment zoals naar redelijkheid voorgesteld door Het Geluksnest. Indien de Cliënt beslist om dan alsnog niet deel te nemen, mag Het Geluksnest het inschrijvingsgeld behouden.

Annulatie door Het Geluksnest

Indien annulatie voortkomt vanuit Het Geluksnest wegens ziekte of overmacht, zal het reeds betaalde voorschot of aankoopbedrag terugbetaald worden. Er kan ook door Het Geluksnest gevraagd worden om de afspraak te verplaatsen naar een latere datum zodanig terugbetaling niet vereist is. Wanneer hieromtrent geen overeenstemming wordt bereikt met de Cliënt, zullen de gelden alsnog terugbetaald worden.

Onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst

Het Geluksnest behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die de (professionele) samenwerking verhinderen zoals kennelijke schending door de Cliënt van diens verplichtingen vermeld in onderhavige Voorwaarden of in een andere overeenkomst tussen Het Geluksnest en de Cliënt;

De Cliënt zal Het Geluksnest alsdan steeds vergoeden voor de ingeschreven diensten, alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit de verplichtingen die Het Geluksnest reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de bestelling, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

Artikel 6. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Cliënt te dragen taksen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Speciale kortingen zijn enkel geldig voor de specifiek aangetoonde producten of diensten, periodes en voor zover de producten of diensten beschikbaar zijn en kunnen afhangen van specifieke voorwaarden.

Artikel 7. Betaling

De betalingen kunnen als volgt gebeuren:

  • via de Bancontact app;

In het geval de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Het Geluksnest niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of annulering van de bestelling. De betalingsgegevens zullen enkel gebruikt worden om de betalingstransacties door te laten gaan.

Artikel 8. Klachten en Garantie

In geval van klachten kunt u Het Geluksnest steeds bereiken via welkom@hetgeluksnest.be of via aangetekend schrijven. Gelieve ons zo spoedig mogelijk te contacteren in geval van bezorgdheden of klachten.

Het indienen van een klacht heeft evenwel geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Cliënt.

Dit alles onverminderd de wettelijke garantie voor Cliënten-consumenten aangaande de wettelijke conformiteit van de goederen, digitale inhoud en digitale diensten van twee (2) jaar, bepaald door de artikelen 1649bis tot 1649nonies en 1701/1 tot 1701/19 van het oud Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Cliënt zullen verwerkt worden overeenkomstig de Privacy Policy, die via de homepage van de Website kan worden geconsulteerd. De Privacy Policy kan ook op eerste verzoek bekomen worden.

Artikel 10. Gebruik van cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Wij verwijzen hiervoor naar de Cookie Policy, die via de homepage van de Website kan worden geconsulteerd.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

De Cliënt erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en diensten in nieuwsbrieven, social media posts of op de Website, Powerpoints, online webinars en cursussen of eender welke andere drager, aan Het Geluksnest, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, toebehoren. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan bv. auteursrechten op afbeeldingen, teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, dan wel andere intellectuele eigendomsrechten. Geenzins worden er intellectuele eigendomsrechten overgedragen op de Cliënt. De Cliënt mag geenszins de werken gaan vertalen, reproduceren bv. door het maken van beeldopnames van de online cursus of inhoudelijk te gaan kopiëren, aanpassen, gebruiken voor commerciële of publicitaire doeleinden, verhuren, uitlenen, verkopen of anderszins gaan verdelen, verspreiden of publiceren enz.

De Cliënt krijgt een persoonlijk niet-overdraagbaar gebruiksrecht: de inschrijvingen dienen dus enkel voor gebruik van de Cliënt of de door hem ingeschreven personen.

Er mogen van geen video- of geluidsopnames gemaakt worden zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van Het Geluksnest.

Het is de Cliënt niet toegelaten een eventueel ontvangen paswoord aan derden over te maken en dient zijn inloggegevens en paswoord adequaat te beschermen. De Cliënt zal Het Geluksnest integraal vergoeden en vrijwaren voor alle schade ingevolge het verlies of vrijgave, al dan niet opzettelijk, van zijn inloggegevens en paswoord.

Wanneer werken gedownload kunnen worden, moeten deze werken door de Cliënt op een beveiligd medium geplaatst worden en wanneer uitdrukkelijk zo aangegeven bij bestelling, dienen de werken na verloop van een bepaalde periode verwijderd te worden. 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de rechten niet exclusief: ook andere Cliënten kunnen toegang krijgen tot de werken.

De rechten kunnen herroepen worden door Het Geluksnest bv. in geval van misbruik of niet-betaling van inschrijvingsgelden.

Wanneer zo aangegeven voor online cursussen geldt dat deze wel kunnen herbekeken worden door de Cliënt of de door haar ingeschreven personen en dit voor de termijn aangegeven bij inschrijving.

De werken mogen niet afwijkend gebruikt worden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder het voorafgaandelijk akkoord van Het Geluksnest.

In geval van niet-naleving van de intellectuele eigendomsrechten van Het Geluksnest en bovenstaande voorschriften zal de Cliënt een forfaitaire schadevergoeding van 150% van het factuurbedrag verschuldigd zijn en dit voor iedere vastgestelde schending apart, onverminderd de vergoeding voor hoger bewezen schade. De Cliënt is verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden en zal Het Geluksnest hiervoor vrijwaren.

De Cliënt-onderneming geeft aan Het Geluksnest de toestemming om diens handelstekens, zoals naam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten. De Cliënt-onderneming kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

Artikel 12. Bewijs

De Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst elektronisch kan worden afgesloten. De Cliënt aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13. Ondeelbaarheid

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze Voorwaarden of andere voorwaarden van Het Geluksnest doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de Cliënt en Het Geluksnest, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van de afgesloten voorwaarden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

De verbintenis is in hoofde van Het Geluksnest is een middelenverbintenis.

De contractuele en/of extra-contractuele aansprakelijkheid van Het Geluksnest is beperkt tot drie (3) maal de betaalde bedragen voor de betrokken inschrijving.

Voor Cliënten-consumenten: De uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet, grove schuld of voor die van haar aangestelden of lasthebbers, of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. Noch sluit Het Geluksnest de wettelijke aansprakelijkheid uit of beperkt zij deze voor de gevallen waarbij de wetgeving of rechtspraak de uitsluiting of beperking verbiedt. Noteer dat Het Geluksnest geen arts is, maar een coach die de Cliënt zo goed als mogelijk wenst te ondersteunen aan de hand van algemene coachingprincipes. In geval van (mentale) medische problemen dient de Cliënt een arts te raadplegen voor een officiële diagnose.

Voor Cliënten-ondernemingen: Het Geluksnest sluit haar aansprakelijkheid niet uit wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van fraude, bedrieglijk opzet, grove nalatigheid of wanneer de vigerende wettelijke bepalingen een dergelijke beperking niet zouden toelaten. 

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, moet elke vordering ten overstaan van Het Geluksnest op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van Het Geluksnest in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar voor ondernemingen en binnen de drie (3) voor consumenten nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden.

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal Het Geluksnest in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van schade ingevolge een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte voordelen of besparingen, verlies of vernietiging of beschadiging van de gegevens, noch tot het vergoeden van (andere) onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.

Het Geluksnest heeft geenszins een bewaringsplicht en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor diefstallen, verlies of schade aan goederen in de praktijk of andere locatie waar de prestaties verricht worden.

Artikel 15. Vertalingen

De Nederlandstalige tekst van deze Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden van Het Geluksnest primeert op eventuele vertalingen.

Artikel 16. Overdraagbaarheid

De Cliënt kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Geluksnest of wanneer anders aangegeven door Het Geluksnest zelf.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook wanneer de Cliënt zijn domicilie of vestiging of zetel in het buitenland heeft of wanneer een traject zou doorgaan in het buitenland.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten of aanbiedingen die met Het Geluksnest gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van de rechtbanken van het vestigingsadres van Het Geluksnest, die exclusief bevoegd zijn.

Als Cliënt heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een onafhankelijk geschillenorgaan. Hiervoor verwijst Het Geluksnest naar de website Onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie: ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikel 18. Contactopname

Indien de Cliënt vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Voorwaarden heeft, kan de Cliënt Het Geluksnest steeds bereiken via de contactgegevens vermeld in het artikel 1 van deze Voorwaarden.

Het Geluksnest zal de Cliënt zo spoedig mogelijk antwoorden.

bottom of page