top of page

Disclaimer van het Geluksnest

Voorwoord

Deze Disclaimer gaat uit van:

 

Flowcreator BV - bedrijfstak Het Geluksnest

Iepersestraat 433

8800 Roeselare

Ondernemingsnummer 0770.489.014

BTW-nummer 0770.489.014

RPR Gent (afdeling Kortrijk)

Hierna genoemd ‘Het Geluksnest’

 

Website: www.hetgeluksnest.be (hierna de ‘Website’)

Tel: +32496/269121

E-mailadres : welkom@hetgeluksnest.be

Bankgegevens: BE24 7330 6014 0838 BIC . KREDBEBB

Het Geluksnest behoudt zich het recht voor onderhavige Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. Het Geluksnest raadt u aldus aan dit document periodiek te bekijken. Indien u niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vraagt Het Geluksnest u deze website te verlaten.

Deze Disclaimer werd voor het laatst geüpdatet op 17 juni 2023.  

Inhoud van de website

Het Geluksnest streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen, video’s etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Zo garandeert Het Geluksnest bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek geval, noch de redelijkheid ervan. Het is mogelijk dat er alsnog fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie zitten. Heeft u zelf verkeerde informatie gezien? Contacteer ons dan via welkom@hetgeluksnest.be.

Het Geluksnest behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.

Wanneer de website verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat Het Geluksnest alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan zij dus verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze andere websites.

Werking van de website

Daarenboven streeft Het Geluksnest naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. Het Geluksnest kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. Het Geluksnest kan niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website.

Het Geluksnest kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Intellectuele eigendom

Het Geluksnest behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, merkrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen, video’s etc.) van deze website. Bepaalde afbeeldingen kunnen in eigendom van derde partijen zijn. Niets mag gekopieerd of anderszins gereproduceerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toelating van Het Geluksnest (behoudens wettelijke uitzonderingen).

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Het Geluksnest is in ieder geval beperkt tot tienduizend euro (€ 10.000,00). Het Geluksnest beperkt haar aansprakelijkheid niet of sluit haar aansprakelijkheid niet uit voor haar bedrieglijk opzet, fraude of wanneer de uitsluiting of beperking niet zou toegestaan zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of rechtspraak.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Disclaimer. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar Het Geluksnest haar vestiging heeft.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Disclaimer of de website in het algemeen? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar welkom@hetgeluksnest.be.

bottom of page